หน้าแรก องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แผนผังเว็บไซต์ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา
  Language   TH    EN
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์ความรู้ด้านศิลปะองค์ความรู้ด้านศาสนา


[ไม่มีคำค้น] ค้นพบทั้งหมด 13 รายการ
เปิดโลกประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์
เปิดโลกประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์
รวบรวมประเด็นปัญหาและคำตอบทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ จักรี จนถึงรัชกาลปัจจุบัน...

หนังสือ
นิทานชาดก 50 ชาติ
นิทานชาดก 50 ชาติ
นิทานชาดกเป็นเรื่องราวบอกเล่าอดีตชาติของพระพุทธเจ้า  เป็นสิ่งล้ำค่าของชาวโลก  เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงระลึกชาติขึ้นมาแสดงแก่พระภิกษุ  เพื่อเป็นตัวอย่างแบบแผนที่ถูกต้องในการปฏิบัติ  เป็นมหาคัมภีร์แห่งการใช้ชีวิตที่มีอายุมากกว่า  2550  ปี  มาแล้ว  แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต  และแก้ไขอุปสรรคยามชีวิตประสบปัญหาได้เป็นอย่างดี ...

หนังสือ
คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
คู่มือเล่มนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ลายลักษณ์อักษรของ เจ้าหน้าที่ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และบุคลากรที่เครือข่ายได้อย่างดี...

หนังสือ
โรคกระดูกสันหลังเสื่อม หลักฐานเชิงประจักษ์ เล่ม 1
โรคกระดูกสันหลังเสื่อม หลักฐานเชิงประจักษ์ เล่ม 1
เป็นหนังสือมีเนื้อหาครอบคลุมสาระ 3 ส่วนคือ  ส่วนที่ 1 จะครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเสื่อมได้แก่ ความรู้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์วิทยา พัฒนาการและกายวิภาค สรีรวิทยาของความปวด การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยวิธีต่างๆและการประเมินผลการรักษา  ส่วนที่ 2 และ 3  แต่ละบทครอบคลุมคำจำกัดความ พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย และการรักษา...

หนังสือ
พระราชพงษาวดารคำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรวม 3 ภาค
พระราชพงษาวดารคำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรวม 3 ภาค
 จัดพิมพ์ในโอกาสที่พลตรีหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี มีอายุครบ 80 ปี  26 ตุลาคม พุทธศักราช 2555 ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3ตอน คือ ภาคแรกเป็นตอนอะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรีและตีทัพพม่าที่สุโขทัย  ภาคที่2 เป็นเรื่องสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพ ไปปราบเมืองเวียงจันท์และเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงมาไว้ที่เมืองธนบุรี  และภาคที่3 เป็นเหตุการณ์ครั้งปราบปรามกบฏในเมืองธนบุรีและขึ้นครองราชย์สมบัติ  โดยเนื้อความเป็นการ พรรณนาเหตุการณ์ โดยใช้คำประพันธ์ประเภทฉันท์หลายชนิด ที่พิเศษคือ ได้พรรณน...

หนังสือ
ยา. ชุดความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการเรื่องความปลอดภัย ของวัสดุและผลิตภัณฑ์นาโน (Nano Safety) สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและ นักวิชาการ
ยา. ชุดความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการเรื่องความปลอดภัย ของวัสดุและผลิตภัณฑ์นาโน (Nano Safety) สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและ นักวิชาการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์นาโนที่ใช้ในชีวิตระจำวัน พร้อมทั้งบอกถึงความแตกต่างของวัตถุนาโน วัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์นาโน ว่าแตกต่างกันอย่างไรมีประเภทอะไรบ้าง   การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีมีอะไรบ้างและเป็นอย่างไร...

หนังสือ
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์กายภาพ
 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สมบูรณ์แบบ มีภาพประกอบและมีแผนภูมิมากมายที่แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแร่ต่างๆ กิจกรรมต่างๆของโลก รูปร่างของภูมิประเทศ สภาพบรรยากาศและความสำคัญของแหล่งน้ำทั้งน้ำทะเลและแม่น้ำลำธารในแผ่นดิน พร้อมด้วยคำอธิบายประกอบภาพโดยสังเขป และมีหมายเหตุที่ทำให้เข้าใจถึงแนวคิดได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีดัชนีหัวเรื่องที่ทำให้เลือกหาเรื่องที่น่าสนใจได้ง่ายอีกด้วย...

หนังสือ
คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน
คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน
เนื้อหาเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศจีนรวมด้วยเรื่อง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณ จนถึงยุคกลางของจีน ความหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อถือที่แตกต่างกัน ความกว้างขวางของพื้นที่ จำนวนประชากร และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศจีน จำนวน 34 มณฑลให้ได้รู้จัก ท้ายเล่มมีเรื่องของกลุ่มมนุษย์ 3 เผ่าพันธุ์ของโลก และคุณสมบัติหน้าที่ของหัวหน้าทัวร์ให้ได้ศึกษาอีกด้วย...

หนังสือ
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ = New Standard Thai-English Dictionary
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ = New Standard Thai-English Dictionary
หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษเล่มนี้ จัดเรียงลำดับตามตัวอักษร ก – ฮ   ภายในเล่ม บรรจุคำใหม่ที่สุดทางวิชาการ และสมบูรณ์ที่สุด กลุ่มคำมากมาย ประกอบด้วยประโยคตัวอย่างทั้งภาษาไทยและอังกฤษเพื่อแสดงคำนั้นๆ กลุ่มคำนั้นๆ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ใช้ภาษาอังกฤษใช้เป็นตำราเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี...

หนังสือ
ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
 เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลประวัติวัดตันตยาภิรม ประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรัง หลักฐานทางโบราณคดี มีภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตรังเมื่อวันวาน และตรังในวันนี้ ในเรื่องของประเพณีวิถีตรัง แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม บุคคลสำคัญในจังหวัด และสาระน่ารู้ในเรื่องของ กฐิน พร้อมประวัติของกระทรวงวัฒนธรรม โครงสร้างส่วนราชการอัตรากำลัง วันสถาปนาหน่วยงาน ทำเนียบและเว็บไซด์หน่วยงานในกระทรวง...

หนังสือ
หน้าที่ 1/21 2 
เปิดโลกประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์
เปิดโลกประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์
รวบรวมประเด็นปัญหาและคำตอบทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ จักรี จนถึงรัชกาลปัจจุบัน...

หนังสือ
นิทานชาดก 50 ชาติ
นิทานชาดก 50 ชาติ
นิทานชาดกเป็นเรื่องราวบอกเล่าอดีตชาติของพระพุทธเจ้า  เป็นสิ่งล้ำค่าของชาวโลก  เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงระลึกชาติขึ้นมาแสดงแก่พระภิกษุ  เพื่อเป็นตัวอย่างแบบแผนที่ถูกต้องในการปฏิบัติ  เป็นมหาคัมภีร์แห่งการใช้ชีวิตที่มีอายุมากกว่า  2550  ปี  มาแล้ว  แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต  และแก้ไขอุปสรรคยามชีวิตประสบปัญหาได้เป็นอย่างดี ...

หนังสือ
คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
คู่มือเล่มนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ลายลักษณ์อักษรของ เจ้าหน้าที่ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และบุคลากรที่เครือข่ายได้อย่างดี...

หนังสือ
โรคกระดูกสันหลังเสื่อม หลักฐานเชิงประจักษ์ เล่ม 1
โรคกระดูกสันหลังเสื่อม หลักฐานเชิงประจักษ์ เล่ม 1
เป็นหนังสือมีเนื้อหาครอบคลุมสาระ 3 ส่วนคือ  ส่วนที่ 1 จะครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเสื่อมได้แก่ ความรู้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์วิทยา พัฒนาการและกายวิภาค สรีรวิทยาของความปวด การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยวิธีต่างๆและการประเมินผลการรักษา  ส่วนที่ 2 และ 3  แต่ละบทครอบคลุมคำจำกัดความ พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย และการรักษา...

หนังสือ
พระราชพงษาวดารคำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรวม 3 ภาค
พระราชพงษาวดารคำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรวม 3 ภาค
 จัดพิมพ์ในโอกาสที่พลตรีหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี มีอายุครบ 80 ปี  26 ตุลาคม พุทธศักราช 2555 ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3ตอน คือ ภาคแรกเป็นตอนอะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรีและตีทัพพม่าที่สุโขทัย  ภาคที่2 เป็นเรื่องสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพ ไปปราบเมืองเวียงจันท์และเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงมาไว้ที่เมืองธนบุรี  และภาคที่3 เป็นเหตุการณ์ครั้งปราบปรามกบฏในเมืองธนบุรีและขึ้นครองราชย์สมบัติ  โดยเนื้อความเป็นการ พรรณนาเหตุการณ์ โดยใช้คำประพันธ์ประเภทฉันท์หลายชนิด ที่พิเศษคือ ได้พรรณน...

หนังสือ
ยา. ชุดความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการเรื่องความปลอดภัย ของวัสดุและผลิตภัณฑ์นาโน (Nano Safety) สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและ นักวิชาการ
ยา. ชุดความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการเรื่องความปลอดภัย ของวัสดุและผลิตภัณฑ์นาโน (Nano Safety) สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและ นักวิชาการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์นาโนที่ใช้ในชีวิตระจำวัน พร้อมทั้งบอกถึงความแตกต่างของวัตถุนาโน วัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์นาโน ว่าแตกต่างกันอย่างไรมีประเภทอะไรบ้าง   การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีมีอะไรบ้างและเป็นอย่างไร...

หนังสือ
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์กายภาพ
 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สมบูรณ์แบบ มีภาพประกอบและมีแผนภูมิมากมายที่แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแร่ต่างๆ กิจกรรมต่างๆของโลก รูปร่างของภูมิประเทศ สภาพบรรยากาศและความสำคัญของแหล่งน้ำทั้งน้ำทะเลและแม่น้ำลำธารในแผ่นดิน พร้อมด้วยคำอธิบายประกอบภาพโดยสังเขป และมีหมายเหตุที่ทำให้เข้าใจถึงแนวคิดได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีดัชนีหัวเรื่องที่ทำให้เลือกหาเรื่องที่น่าสนใจได้ง่ายอีกด้วย...

หนังสือ
คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน
คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน
เนื้อหาเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศจีนรวมด้วยเรื่อง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณ จนถึงยุคกลางของจีน ความหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อถือที่แตกต่างกัน ความกว้างขวางของพื้นที่ จำนวนประชากร และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศจีน จำนวน 34 มณฑลให้ได้รู้จัก ท้ายเล่มมีเรื่องของกลุ่มมนุษย์ 3 เผ่าพันธุ์ของโลก และคุณสมบัติหน้าที่ของหัวหน้าทัวร์ให้ได้ศึกษาอีกด้วย...

หนังสือ
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ = New Standard Thai-English Dictionary
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ = New Standard Thai-English Dictionary
หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษเล่มนี้ จัดเรียงลำดับตามตัวอักษร ก – ฮ   ภายในเล่ม บรรจุคำใหม่ที่สุดทางวิชาการ และสมบูรณ์ที่สุด กลุ่มคำมากมาย ประกอบด้วยประโยคตัวอย่างทั้งภาษาไทยและอังกฤษเพื่อแสดงคำนั้นๆ กลุ่มคำนั้นๆ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ใช้ภาษาอังกฤษใช้เป็นตำราเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี...

หนังสือ
ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
 เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลประวัติวัดตันตยาภิรม ประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรัง หลักฐานทางโบราณคดี มีภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตรังเมื่อวันวาน และตรังในวันนี้ ในเรื่องของประเพณีวิถีตรัง แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม บุคคลสำคัญในจังหวัด และสาระน่ารู้ในเรื่องของ กฐิน พร้อมประวัติของกระทรวงวัฒนธรรม โครงสร้างส่วนราชการอัตรากำลัง วันสถาปนาหน่วยงาน ทำเนียบและเว็บไซด์หน่วยงานในกระทรวง...

หนังสือ
หน้าที่ 1/21 2 
หน้าที่ 1/0
หน้าที่ 1/0
  กระทรวงวัฒนธรรม
666 ชั้น 15-23 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 02 422 8888
666 Borommaratchachonnani Road, Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
Tel.+662 422 8888
ติดต่อ thaiculture@m-culture.go.th
Copyright © 2012 Ministry of Culture | สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 กระทรวงวัฒนธรรม